Czym jest opieka hospicyjna?

Zespół domowej opieki paliatywnej (hospicjum domowe) dla dorosłych jest domową formą specjalistycznej opieki paliatywnej przeznaczoną dla pacjentów dorosłych, których stan ogólny lub uciążliwe dolegliwości uniemożliwiają korzystanie z Poradni Medycyny Paliatywnej. Miejscem sprawowania opieki jest miejsce pobytu chorego – głównie dom (również DPS lub każde inne miejsce pobytu w tym komercyjny ZOL). Kwalifikacja pacjenta odbywa się na podstawie skierowania z rozpoznaniem z aktualnego wykazu chorób z Rozporządzenia MZ potwierdzonych na podstawie dokumentacji i badania chorego. Opieka nad chorym jest sprawowana dla osób powyżej 18 roku życia bez względu na rasę, pochodzenie, wyznanie, przekonania, orientację seksualną oraz tożsamość płciową.

Jak działamy?

Nasze Hospicjum powstało w 1998 roku. W skład stałego zespołu wchodzą: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholodzy, kapelan, pracownik socjalny, wolontariusze. Niesiemy pomoc chorym przebywającym w domach i zapewniamy im:

 • opiekę lekarską (minimum dwa razy w miesiącu) i pielęgniarską (minimum dwa razy w tygodniu),
 • możliwość nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu i aparatury medycznej,
 • pomoc psychologiczną i duchową,
 •  rehabilitację, 
 • wsparcie pracownika socjalnego,
 • opiekę wolontariuszy.
 • Dla podniesienia jakości opieki oraz komfortu pracy całego zespołu Hospicjum Domowego w OHD funkcjonuje dyżur – celem konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach interwencji lekarsko-pielęgniarskiej – od poniedziałku do niedzieli (poniedziałek – piątek 9.00 – 12.00 i 16.00 – 21.00, w weekendy i święta między 9.00 – 20.00 dyżur pielęgniarski, a między 14.00 – 20.00 dyżur lekarski).

Jakie choroby kwalifikują się do opieki hospicyjnej?

 • choroba wywołana ludzkim upośledzeniem odporności (HIV) B20-B24
 • nowotwory C00-D48
 • następstwa zapalnych chorób układu nerwowego G09
 • układowe zaniki pierwotne zajmujące ośrodkowy układ nerwowy G10-G13
 • stwardnienie rozsiane G35
 • kardiomiopatia I42-I43
 • niewydolność oddechowa niesklasyfikowana gdzie indziej J96
 • owrzodzenia odleżynowe L89

Jakie dokumenty są wymagane do przyjęcia?

 • skierowanie lekarskie z rozpoznaniem (jak powyżej) z dowolnej placówki medycznej mającej kontrakt z NFZ (lekarz rodzinny, poradnia specjalistyczna, szpital),

 • dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia, tj. numer legitymacji emeryta/rencisty (m.in. ZUS/KRUS, MSWiA), decyzja OPS-u lub w przypadku osoby aktywnej zawodowo – numer NIP zakładu pracy lub RMUA,
 • najnowsza posiadana dokumentacja medyczna (np. ostatnia karta informacyjna z leczenia szpitalnego oraz, jeśli pacjent posiada, wynik badania hist-pat),
 • warunkiem przyjęcia pod opiekę Hospicjum Domowego jest zgoda chorego, od której odstąpić można tylko w przypadku braku kontaktu z pacjentem.

Co dalej?

 • Po zgłoszeniu się do naszego Hospicjum należy czekać na telefon od lekarza lub innego członka zespołu celem wyznaczenie wizyty pierwszorazowej (kwalifikacji chorego do opieki).
 • Po zakwalifikowaniu do Hospicjum Domowego każdy pacjent ma założony zeszyt, gdzie znajdą się wszystkie niezbędne informacje, w tym godziny pracy, telefony kontaktowe do Ośrodka oraz wszystkich członków zespołu prowadzącego).
 • Wypełniony formularz  zgłoszeniowy prosimy przesyłać na adres mailowy naszego sekretariatu: sekretariat@ohd.waw.plPOBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIA PIERWSZORAZOWEGO

Hospicjum Domowe świadczy usługi bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ.


Pamiętaj!
Pozostawanie pod opieką Hospicjum Domowego nie zwalnia lekarza POZ (lekarza rodzinnego) z udzielania świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta. W sytuacjach nagłych należy kontaktować się z Pogotowiem Ratunkowym. 

Pacjenci hospicjum mogą korzystać bezpłatnie z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego.​