WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Ośrodek Hospicjum Domowe prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-medycznego dla swoich pacjentów. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami korzystania z wypożyczalni.​

Wypożyczamy:

Montaż łóżka rehabilitacyjnego - filmy poglądowe

Regulamin wypożyczalni

I

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin Wypożyczalni określa zasady wypożyczania Sprzętu zwanego dalej „Sprzętem”.
2. Wypożyczalnię Sprzętu dla pacjentów hospicjum prowadzi Ośrodek Hospicjum Domowe, z siedzibą w Warszawie, ul. Tykocińska 27/35, zwanym dalej „Ośrodkiem”, na zasadach niekomercyjnych.
3. Sprzęt wypożyczany jest przez Ośrodek nieodpłatnie pacjentom, znajdującym się pod opieką Ośrodka lub ich opiekunom (zwanymi dalej „Wypożyczającymi”), po wskazaniu przez personel medyczny.
4. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na Sprzęt jest w danej chwili większe niż zasoby Ośrodka, ustalona zostaje lista osób oczekujących według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach Ośrodek może zlecić wypożyczenie Sprzętu poza kolejnością.
5. Zakup, konserwacja i dezynfekcja Sprzętu dokonywana jest ze środków Ośrodka.

II

Zasady świadczenia usług wypożyczalni sprzętu

1. Sprzęt należący do Ośrodka wypożyczany jest pacjentom Ośrodka i Poradni Medycyny Paliatywnej będącej częścią Ośrodka.
2. Sprzęt wypożyczany jest osobom mieszkającym na terenach, na których działa Ośrodek, a które zgłoszą wcześniej takie zapotrzebowanie w związku ze stanem zdrowia.
3. Istnieje możliwość wypożyczenia Sprzętu jeszcze przed wizytą kwalifikacyjną/pierwszorazową pacjenta.
4. Większość Sprzętu, za wyjątkiem łóżka rehabilitacyjnego, wypożyczana jest bez kaucji, jednak Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za jego stan w trakcie użytkowania.
5. Za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego pobierana jest zwrotna kaucja w wysokości 200 zł w gotówce, jednak przy jej zwrocie Wypożyczający zobowiązany jest do okazania pokwitowania wpłaty kaucji.
6. W przypadku poważnego uszkodzenia łóżka rehabilitacyjnego, kaucja nie podlega zwrotowi. W przypadku mniejszych uszkodzeń, zanieczyszczenia lub braku wybranych elementów łóżka, bezzwrotna jest tylko połowa kaucji.
7. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zwolnienie z pobieranej kaucji za łóżko. Wnioski w tej sprawie wraz z uzasadnieniem, np. ze względu na trudną sytuację ekonomiczną, należy składać na ręce Dyrektora Ośrodka. Będą one rozpatrywane indywidualnie w trybie zwykłym po zgłoszeniu.
8. Wypożyczanie i zwroty łóżek rehabilitacyjnych odbywają się wyłącznie w obecności pracownika hospicjum w godzinach pracy Ośrodka (8:00-16:00). Pozostały Sprzęt nie objęty kaucją można również wypożyczyć oraz zwrócić poza godzinami pracy Ośrodka, czyli podczas dyżuru pełnionego przez wolontariuszy – w poniedziałki 16:00-20:00 i soboty 10:00-15:00.
9. Każdy wypożyczany przez Ośrodek Sprzęt jest sprawny technicznie i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz normami bezpieczeństwa.
10. Każdy Wypożyczający instruowany jest na miejscu, w jaki sposób bezpiecznie używać ma określony Sprzęt. Dodatkowo do łóżek rehabilitacyjnych dołączana jest instrukcja obsługi, którą należy zwrócić wraz z pozostałymi elementami.
11. Wypożyczający zobowiązany jest zawsze do dbania o wypożyczony Sprzęt od momentu przyjęcia go, aż do dnia zwrotu. Zwrotowi podlega zarówno sam Sprzęt, jak i wszystkie akcesoria do niego dołączone (np. piloty, śrubki, deski, instrukcje, elementy łączące, „transporty” itp.).
12. W pomieszczeniu, w którym zostanie ustawiony koncentrator tlenu, nie wolno palić papierosów. Istnieje bowiem wysokie ryzyko wybuchu nagromadzonego (w wyniku pracy koncentratora) tlenu, co może wiązać się z zagrożeniem zdrowia i życia osoby przebywającej w jego pobliżu.
13. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy serwisowej Sprzętu.
14. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu Sprzętu w terminie do 14 dni roboczych w przypadku zgonu pacjenta oraz do 7 dni roboczych w przypadku przekazania pacjenta pod opiekę innej instytucji lub zmiany miejsca pobytu pacjenta poza teren objęty działalnością Ośrodka.
15. Zwracany Sprzęt powinien być czysty, w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie wynikające z normalnej jego eksploatacji.
16. Transport Sprzętu, a w szczególności łóżka, z i do Ośrodka powinien odbywać się z należytą starannością, z wykorzystaniem pojazdu większego niż osobowy. Sprzęt może ulec uszkodzeniu w czasie przewożenia, dlatego niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie go.
Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wypożyczający.
17. Wypożyczający zobowiązany jest do zapewnienia transportu we własnym zakresie.
18. Integralną częścią regulaminu jest karta wypożyczenia Sprzętu.

III

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 października 2023 r.
2. Sprawy niezawarte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego.

Uwaga!
W pomieszczeniu, w którym zostanie ustawiony koncentrator tlenu, nie wolno palić papierosów. Istnieje ryzyko wybuchu koncentratora, co może wiązać się z zagrożeniem zdrowia i życia osoby przebywającej w pobliżu.