WYPOŻYCZALNIA SPRZĘTU

Ośrodek Hospicjum Domowe prowadzi nieodpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-medycznego dla swoich pacjentów. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi zasadami korzystania z wypożyczalni.​

Wypożyczamy:

Regulamin wypożyczalni

I

Postanowienia ogólne

1. Regulamin wypożyczalni Sprzętu określa zasady wypożyczania sprzętu zwanego dalej „Sprzętem”.
2. Wypożyczalnia Sprzętu działa w Ośrodku Hospicjum Domowe, z siedzibą w Warszawie, ul. Tykocińska 27/35, zwanym dalej „Ośrodkiem”, na zasadach niekomercyjnych.
3. Sprzęt wypożyczany jest przez Ośrodek nieodpłatnie pacjentom znajdującym się pod opieką Ośrodka lub ich opiekunom (zwanymi dalej „Wypożyczającymi”).
4. W przypadku, gdy zapotrzebowanie na Sprzęt jest większe niż zasoby Ośrodka, ustalona zostaje lista osób oczekujących według kolejności zgłoszeń. W wyjątkowych sytuacjach Ośrodek może zlecić wypożyczenie sprzętu poza kolejnością.
5. Zakup, konserwacja i dezynfekcja Sprzętu dokonywana jest ze środków Ośrodka.

II

Zasady świadczenia usług wypożyczalni sprzętu

1. Sprzęt należący do Ośrodka wypożyczany jest osobom, które zgłoszą zapotrzebowanie na wypożyczenie w związku ze stanem zdrowia i mieszkają na terenie działalności Ośrodka,
2. Sprzęt wypożyczany jest pacjentom hospicjum i Poradni Medycyny Paliatywnej będącej częścią Ośrodka.
3. Istnieje możliwość wypożyczenia Sprzętu jeszcze przed wizytą kwalifikacyjną u pacjenta.
4. Sprzęt wypożyczany jest bez kaucji, jednakże Wypożyczający ponosi odpowiedzialność za jego użytkowanie.
5. Sprzęt przekazywany Wypożyczającemu do użytkowania jest sprawny technicznie i zgodny z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
6. Wypożyczający powinien zostać poinformowany, w jaki sposób bezpiecznie używać sprzętu. Do łóżek rehabilitacyjnych dołączona jest instrukcja obsługi, którą należy zwrócić wraz ze sprzętem.
7. Osobą odpowiedzialną za wypożyczanie sprzętu jest Dariusz Głodowski.
8. Wypożyczający jest zobowiązany do dbałości o wypożyczony Sprzęt od momentu przyjęcia go do dnia zwrotu. Zwrotowi podlega zarówno sprzęt, jak i akcesoria do niego dołączone (m.in. piloty, śrubki, deski, instrukcje).
9. W pomieszczeniu, w którym zostanie ustawiony koncentrator tlenu, nie wolno palić papierosów. Istnieje ryzyko wybuchu koncentratora, co może wiązać się z zagrożeniem zdrowia i życia osoby przebywającej w pobliżu.
10. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia Sprzętu Wypożyczający zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy serwisowej sprzętu.
11. Wypożyczający jest zobowiązany do zwrotu Sprzętu w terminie do 14 dni roboczych w przypadku zgonu pacjenta oraz do 7 dni roboczych w przypadku przekazania pacjenta pod opiekę innej instytucji lub zmiany miejsca pobytu pacjenta poza teren objęty działalnością Ośrodka.
12. Wypożyczanie i zwroty Sprzętu odbywają się w godzinach pracy Ośrodka. Istnieje możliwość wypożyczenia i zwrotu Sprzętu w innych godzinach, po uprzednim umówieniu się.
13. Zwracany Sprzęt powinien być umyty i zdezynfekowany, w stanie niepogorszonym, pomijając zużycie wynikające z normalnej eksploatacji.
14. Transport Sprzętu z i do ośrodka powinien odbywać się z należytą starannością. Sprzęt może ulec uszkodzeniu w czasie przewożenia, dlatego niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie go. Za uszkodzenia powstałe podczas transportu odpowiada Wypożyczający.
15. Integralną częścią regulaminu jest karta wypożyczenia Sprzętu.

III

Postanowienia końcowe

1. Postanowienia niniejszego Regulaminu obowiązują od dnia 1 grudnia 2020 r.
2. Sprawy niezawarte w niniejszym Regulaminie będą rozstrzygane według przepisów Kodeksu Cywilnego.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu wypożyczalni sprzętu Ośrodka Hospicjum Domowe.

                                                                                                                           (data, czytelny podpis)

Uwaga!
W pomieszczeniu, w którym zostanie ustawiony koncentrator tlenu, nie wolno palić papierosów. Istnieje ryzyko wybuchu koncentratora, co może wiązać się z zagrożeniem zdrowia i życia osoby przebywającej w pobliżu.